week7

กิจกรรมที่ 1
ให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบที่ 3
ใน Edmodo.com   สิ้นสุดการทำแบบทดสอบวันเสาร์ที่  8 มีนาคม 2557


กิจกรรมที่2

กิจกรรมที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลิก

กิจกรรมที่ 3
ศึกษาเรื่องเครดิตบูโร 
ทำเป็นการบ้านเพื่อตอบคำถามใน สัปดาห์ถัดไป
Comments