week10*

กิจกรรมที่1 สำรวจอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่

อาชีพในฝัน


กิจกรรมที่ 2
ทำแบบสอบถามใน TSI เรื่องประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
Comments