WELCOME


มาเรียนรู้หัวใจสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

" รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล"  สำหรับคนรุ่นใหม่


ที่ใส่ใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล


เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน : Attendance


FI316 Personal Financial Planning Section 6011
Tue 17.00-19.30 K333 Midterm -  ,   Final 08/12/2014 Morning